Tag: hòa bình

Dự án PSARD tại Hòa Bình cán đích đem lại hiệu quả “kép”

Thông qua các lớp tập huấn và cung cấp Sổ tay hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực quản lý tài chính của cán bộ xã đ ...
1 / 1 POSTS