Tag: doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp n ...

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Vai trò mới trong bối cảnh mới

“Nói đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần phải đi vào thực chất, làm sao có nhiều cổ đông tham gia và các cổ đông này th ...
2 / 2 POSTS